Geomreža

Kapitalni remont željezničke pruge Dugo Selo – Borongaj - investitor: HŽ Infrastruktura - izvođač: Swietelsky

Ugradnja plastičnih talpi

rekonstrukcija nasipa na rijeci Savi dužine 7,3 km između naselja D.Bukevje - Strmec Bukevski, studeni 2016.

Zidovi

Zid na uklazu u slobodnu zonu Jalžabet (Varaždin) - Zidovi od modularnih blokova i armiranog tla pojačanog jednoosnim mrežama

Zidovi

Zid Ljutomer - Slovenija, Modularni blokovi i jednoosne mreže - 2014. g

Ugradnja plastičnih talpi

Sanacija nasipa na rijeci Savi - Štitar, invenstitor: Hrvatske vode - izvođači: Brodska posavina i Grasa 2016. g

Zidovi

Sanacija klizišta jednosnim mrežama i modularnim blokovima - grad Karlovac, investitor: HŽ Infrastruktura

HDPE geomembrane

Ugradnja i varenje HDPE geomembrane na projektu sanacije odlagalište smetlišta Gorjak, Krapina (lipanj 2010.godine)

Armiranje asfalta

Ugradnje geomreže za armiranje asfalta na dionici Bedekovčina - Vučak, svibanj 2011

Zidovi

Armiranje tla jednoosnim mrežama za zaštitu naftne bušotine - Jednoosne geomreže – PROJEKT: Bušotinski radni prostor, Litičani, investitor: Ina

Zidovi

Zidovi od modularnih blokova i armiranog tla pojačanog jednoosnim mrežama

Jednoosna geomreža

Izgradnja Murskog nasipa - Investitor: Hrvatske vode / Izvođači Vodogradnja Varaždin i Hidrotehnika Čakovec - 2017. g

REFERENCE:

 • Geomreža – Strabag d.o.o. Zagreb i Tegra d.o.o., Čakovec – PROJEKT:Izgradnja parkirališta u tvornici Knauf Insulation d.o.o. Novi Marof
 • Jednoosna geomreža – Hidrotehnika d.o.o. Čakovec i Vodogradnja d.d. Varaždin – PROJEKT:Izgradnja Murskog nasipa
 • Gabioni – Vodoprivreda Vrgorac d.d.
 • Geotekstil - Hidrotehnika d.o.o.Čakovec i Vodogradnja d.d. Varaždin – PROJEKT:Izgradnja Murskog nasipa
 • Geopletivo za zaštitu od erozije – Hidrotehnika d.o.o. Čakovec i Vodogradnja d.d. Varaždin – PROJEKT:Izgradnja Murskog nasipa
 • Mreža za armiranje asfalta – PZC Split d.d. Dugopolje – PROJEKT: Prolaz kroz Dicmo
 • Geotekstil - Cesta d.o.o. Pula – PROJEKT: Izgradnja ceste u Karigador
 • Geomreža – Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb – PROJEKT:  Kapitalni remont željezničke pruge Dugo Selo – Borongaj
 • Geomreža – Brodska Posavina d.d. Slavonski Brod – PROJEKT: Obalautvrde Slavonski Brod
 • Geotekstil - Cesta d.o.o. Pula – PROJEKT: Izgradnja ulice Prekomorskih brigada u Puli
 • Geotekstil - Brodska Posavina d.d. Slavonski Brod – PROJEKT: Obalautvrde Slavonski Brod
 • Geokompozit - Brodska Posavina d.d. Slavonski Brod – PROJEKT: Sanacija nasipa Štitar
 • Geomembrana – Cesta d.o.o. Pula – PROJEKT: Izgradnja ulice Prekomorskih brigada u Puli
 • Geomreža – Pružne građevine d.o.o. Zagreb – PROJEKT: Rekonstrukcija željezničke pruge Ogulin- Moravice
 • Geotekstil – Brodska Posavina d.d. Slavonski Brod – PROJEKT: Izgradnja nasipa Račinovci
 • Geomreža – Cesta d.o.o. Pula – PROJEKT: Izgradnja ulice Prekomorskih brigada u Puli
 • Geotekstil – PZC Split d.d. Dugopolje – PROJEKT: Kamenolom Križice
 • Geotekstil – Vodoprivreda Vrgorac d.d. – PROJEKT: Izgradnja pristupne ceste Vrgorac
 • Geotekstil – Pružne građevine d.o.o. Zagreb – PROJEKT: Rekonstrukcija željezničke pruge Ogulin- Moravice
 • Geotekstil – Brodska Posavina d.d. Slavonski Brod – PROJEKT: Sanacija nasipa Jaruge
 • Geomreža – Vodoprivreda Vrgorac d.d. – PROJEKT: Izgradnja pristupne ceste Vrgorac
 • Geomreža – Osijek Koteks d.d. Osijek – PROJEKT: Zemljani radovi Klisa
 • Geotekstil – GIP Pionir d.o.o. Zagreb – PROJEKT: Radnička cesta IV etapa
 • Mreža za asfalt – Strabag d.o.o. Zagreb – PROJEKT: Lokalna cesta čvor Križišće
 • Geotekstil – Brodska Posavina d.d. Slavonski Brod – PROJEKT: Rekonstrukcija nasipa Klakar
 • Mreža za asfalt – Gravia d.o.o. Osijek – PROJEKT: Sanacija ulice u Vukovaru
 • Jednoosne geomreže – Smit Commerce d.o.o. Gornji Stupnik – PROJEKT: Bušotinski radni prostor, Litičani
 • Geotekstil – Vodoprivreda Vinkovci d.d. – PROJEKT: Sanacija nasipa Oprisavci
 • Geomreža – Lavčević inženjering d.o.o. Split – PROJEKT: OŠ Ninčević
 • Geomreža – GP Krk d.o.o. – PROJEKT: Plato u luci Rijeka
 • Geomembrana – Neretvanski sliv d.o.o. Opuzen
 • Jednoosne geomreža- Vodogradnja d.d. Osijek – PROJEKT: Obalautvrde Gornji Grad, Osijek
 • Geomreža – GP KRK d.d.. Krk. PROJEKT: Marina Murovska u Novom Vinodolskom.
 • Geomreža – SKLADGRADNJA d.o.o., Split. PROJEKT: Izdradnja pristupne cesta u Pločama.
 • Geokompozit – Osijek Koteks d.d., Osijek, PROJEKT: Reciklažno dvorište Belišće.
 • Geomreža – Viadukt d.d., Zagreb. PROJEKT: Ojačanje temeljnog tla, Metković.
 • Geomreža – Nika konstrukcije d.o.o., Petrijanec. PROJEKT: Ojačanje temeljnog tla, Petrijanec.
 • Bentonit – Koming d.o.o., Koprivnica- PROJEKT: Odlagalište Pakrac.
 • Geotekstil – Osijek Koteks d.d., Osijek. PROJEKT: Rekonstrukcija DC Virovitica – Suhopolje.
 • Geotekstil i geomembrana – Foton promet d.o.o., Sesvete. PROJEKT: Rasadnik Lukavec – Hrvatske Šume.
 • Geotekstil – Vodoprivreda Vinkovci d.d. i Brodska Posavina d.d., Slavonski brod. PROJEKT: Melioracijski kanal Jaruge.
 • Geomreža – Katić bau d.o.o., Lovreć. PROJEKT: Ribnjak Omiš.
 • Geotekstil – Massilia d.o.o., Osijek. PROJEKT: Obaloutvrda u Osijeku.
 • Geomreža – Cesta d.o.o., Pula. PROJEKT: Održavanje DC48 Šurani – Pazin.
 • Geotekstil – Lonja Strug d.d., Kutina. PROJEKT: Sanacija klizišta u Kutini.
 • Geotekstil – MS Milengrad d.o.o., Zagreb. PROJEKT: Sanacija klizišta Veternica.
 • Geotekstil – Vodoprivreda Sisak d.d., Sisak. PROJEKT: Rekonstrukcija ceste Đurići – Savski nasip.
 • Geomreža i geotekstil – PZS Split d.d., Dugopolje. PROJEKT: Zračna luka Dubrovnik.
 • Geotekstil – Vodoprivreda Vinkovci d.d. i Vodoprivreda Sisak d.d., PROJEKT: Retencija nasipa Lonjsko polje.
 • Geomreža – Sarađen d.o.o., Tisno, PROJEKT: Zaštita pokosa na obali u Tisnom.
 • Geomreža – Hidroelektra niskogradnja d.d., Zagreb. PROJEKT: Pruga Dugo Selo – Križevci.
 • Geomreža za asfalt – Strabag d.o.o., Zagreb. PROJEKT: Rekonstrukcija DC1 kod Tušilovića.
 • PVC talpe – Grasa d.o.o., Zagreb. PROJEKT: Nasip Save - Bukevje.
 • Modularni blokovi – Colas Hrvatska d.d., Varaždin. PROJEKT: Izgradnja potpornog zida na pristupnoj cesti Jalžabet.
 • Geotekstil – Lapor d.o.o., Velika Gorica. PROJEKT: Gradilište Novo Čiče
 • Geotekstil – PZC Split d.d. PROJEKT: ŽC6260 Dugopolje – Blato.
 • Geotekstil – Viadukt d.d., Zagreb. PROJEKT: Izgradnja pristupne ceste za luku Ploče.
 • Geotekstil – Swietelsky gmbh., podružnica Zagreb. PROJEKT: Rekonstrukcija željezničke pruge Koprivnica – Botovo – Državna granica.
 • Geomreža – Swietelsky gmbh., podružnica Zagreb. PROJEKT: Denivelacija pružnog prijelaza u Jastrebarskom.
 • Geomreža i mreža za armiranje asfalta – UNIECO Soc. Coop., podružnica Zagreb. PROJEKT: Sanacija nadvožnjaka Otok Sviboski, čvor Ivanja Reka.
 • Geotekstil – Brodska Posavina d.d., Slavonski brod. PROJEKT: Nasip Gundinci.
 • Geotekstil – Osijek Koteks d.d., Osijek. PROJEKT: Koridor Vc – Čvor Osijek, most Drava.
 • Geomreža – Žito d.o.o., Osijek. PROJEKT: Bioplinsko postrojenje Orlovnjak, Antunovac.
 • Geotekstil i geomreža – Hrvatske šume UŠP Zagreb. PROJEKT: Izgradnja šumskih cesta.
 • Geotekstil – Vodoprivreda Vinkovci d.d. PROJEKT: Melioracijski kanal Jaruge – Sikirevci.
 • Geotekstil – Cestar d.o.o., Slavonski brod. PROJEKT: Raskrižje D53 u Slavonskom brodu.
 • Geokompozit – Brodska Posavina d.d., Slavonski brod. PROJEKT: Obaloutvrda Štitar.
 • Geotekstil – Osijek Koteks d.d., Osijek. PROJEKT: Granični prijelaz Tovarnik.
 • Geotekstil – Vodoprivreda Sisak d.d., Vinkovci. PROJEKT: Južni nasip retencije Lonjsko polje.
 • Mreža za armiranje asfalta – Strabag d.o.o., Zagreb. PROJEKT: Naselje Okoli
 • Geomembrana – Hidroregulacija d.d., Bjelovar. PROJEKT: Bioplinsko postrojenje Bojana i Gregurovec.
 • Geotekstil i geomreža – Swietelsky gmbh, podružnica Zagreb. PROJEKT: Kapitalni remont dionice pruge Zagreb Borongaj – Dugo Selo.
 • Geotekstil – Strabag d.o.o., Zagreb. PROJEKT: Obnova državne ceste kod mjesta Korenica.
 • Geomreža i modularni blokovi – Map Trade d.o.o., Slovenija. PROJEKT: Potporni zid u Ljutomeru.
 • Geotekstil – Lapor d.o.o., Velika Gorica. PROJEKT: Nasip u Bukevju.
 • Geomreža – Strabag d.o.o., Zagreb. PROJEKT: Izgradnja pristupne ceste za Ikeu.
 • Geomreža – Tehnika d.d., Zagreb. PROJEKT: Vojna bolnica AIN NAADJA, Alžir.
 • Geotekstil – Swietelsky bmbh, podružnica Zagreb. PROJEKT: Želježnička pruga Botovo – Dugo Selo, Koprivnica – Botovo.
 • Talpe – Brodska Posavina d.d., Slavonski brod. PROJEKT: Sanacija nasipa u Štitaru.
 • Geomreža – TTG d.o.o., Donja Višnjica. PROJEKT: Lokalna cesta Klenovnik.
 • Geomreža – Pružne građevine d.o.o., Zagreb. PROJEKT: Željeznička pruga Ogulin – Moravice.
 • Mreža za armiranje asfalta – Cesta d.o.o., Pula. PROJEKT: Rekontrukcija D48 dionica Šurani – Baderna.
 • Geomreža – Swietelsky bmbh, podružnica Zagreb. PROJEKT: Željeznička pruga Klara – Zagreb glavni kolodvor
 • Geomreža – Swietelsky bmbh, podružnica Zagreb. PROJEKT: Željeznička pruga Turopolje – Velika Gorica
 • Geomreža – Swietelsky bmbh, podružnica Zagreb. PROJEKT: Željeznička pruga Jastrebarsko - Zdenčina